Az X-SIGHT Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója

A X-SIGHT Kft. minden munkatársa azon dolgozik, hogy többet nyújthasson ügyfeleinknek a tanácsadás, coaching, tréningek és oktatás területén. A személyes adatok kezelése – munkánkból adódóan is – kiemelt fontossággal bír számunkra. Szeretnénk Ügyfeleinket biztosítani arról, hogy személyes adataikat biztonságosan kezeljük, és megfelelünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) szabályainak. Az alábbiakban olvashatja az adatkezeléseinkkel kapcsolatos információkat, valamint az Önt a GDPR alapján megillető jogokat, és azok érvényesítésének módjait.

 

 1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Ügyfeleink személyes adatait az X-SIGHT Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183. fsz. 7., adószám: 11709349-2-43, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-931124) kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „mi”, „bennünket” „cégünk(et)” vagy „X-SIGHT Kft.”). Társaságunk adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem köteles, ám annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos érdeklődésekre, kérdésekre minél hamarabb válaszolni tudjunk, javasoljuk, hogy az alábbi e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot: info@x-sight.hu

 

 1. Az X-SIGHT Kft. által végzett adatkezelési tevékenységek

Céges kapcsolattartók adatkezelése

Ha Ön valamely jelenlegi vagy jövőbeli partnerünk munkatársaként, kapcsolattartójaként kerül kapcsolatba cégünkkel, az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az X-SIGHT Kft. és a partner cég, szervezet arra vonatkozó jogos érdeke alapján kezeljük, hogy a két szervezet egymással kapcsolatot tudjon tartani az üzletmenet során. Az adatkezelés célja a két szervezet közötti kapcsolattartás biztosítása. Az adatokat legfeljebb a kapcsolattartói minőség fennállásáig kezeljük, ám ha szerződésben, vagy egyéb, kötelezően megőrzendő dokumentumban is feltüntetésre került, az adott dokumentum kötelező megőrzési idejéig (számviteli bizonylatok esetében 8 évig) megőrizzük.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az X-SIGHT Kft. kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok biztonságos kezelésére és tárolására. Informatikai rendszereinket tűzfalakkal védjük, gondoskodunk a rendszeres biztonsági frissítésekről és a rosszindulatú kódok elleni naprakész védelemről. Az adatokról folyamatosan biztonsági mentést készítünk. A rendszerekhez és adatokhoz történt hozzáférés naplózásra kerül. A papír alapú iratokat elzárva őrizzük, és mind az elektronikus, mind a papír alapú adatkezelések során biztosítjuk, hogy csak azon munkatársaink férhessenek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek ez a feladatuk ellátásához nélkülözhetetlen.

 

Az általunk igénybe vett közreműködőktől (adatfeldolgozóktól) szintén megköveteljük az adatbiztonsági intézkedések betartását, az adattovábbítás biztonságos csatornákon keresztül történik. Kiválasztásuknál külön figyelmet fordítunk arra, hogy a személyes adatok kezelése során garantálják a személyes adatok biztonságát. Központi irodánk (1117 Budapest, Budafoki út 183. fsz. 7.) területén az irodaház tulajdonosa biztonsági kamera rendszert üzemeltet, mely vagyonvédelmi célokat szolgál. A felvételeket 3 munkanapig őrzik meg, erről a részletes tájékoztatót az iroda bejáratánál olvashatják.

 

 1. Az Ön érintetti jogai

 

 1. A hozzáférés joga

Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatait kezeljük-e. Ha igen, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokról másolatot kapjon, illetve az alábbiakról is érdeklődhet:

 • az adatkezelés célja;
 • milyen típusú személyes adatokat kezelünk Önről;
 • kivel közöltük (vagy kivel fogjuk közölni) az Ön személyes adatát;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak helyesbítését, ha azok hibásan kerültek rögzítésre, vagy más okból pontatlanok, illetve, ha megváltoztak. Adatainak (pl. e-mail címének, kapcsolattartáshoz megadott telefonszámának) változása esetén kérjük, hogy értesítsen bennünket, megadva a régi (helytelen), és az új (helyes) adatot is, hogy be tudjuk azonosítani Önt!

 

 1. Törléshez való jog

A GDPR lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben Ön kérje a személyes adatai törlését, illetve az adatkezelő számára is kötelezővé teszi ezt. Ezek az esetek az alábbiak:

 • a személyes adatokra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, kezeltük;
 • az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, és Ön ezt visszavonja;
 • az adatkezelés jogalapja a X-SIGHT Kft. jogos érdeke, és Ön eredményesen tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell;
 • az adat gyűjtése közvetlen üzletszerzési céllal történt, és Ön tiltakozik ez ellen.

Amennyiben az Ön személyes adatát nyilvánosságra hoztuk, törlési kötelezettség esetén (az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével) megtesszük a lépéseket más adatkezelők tájékoztatására, hogy Ön kérelmezte a személyes adatára mutató link, vagy az adat másolatának, másodpéldányának törlését.

A törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az Adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt (pl. felnőttoktatási törvény, szakképzési törvény, pénzügyi és számviteli törvény és kapcsolódó rendeletek), a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények érvényestéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy meghatározott ideig a személyes adatot nem lehet felhasználni, azt elkülönítve kell tárolni, amíg döntés születik az adat sorsáról.

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza az adatkezelést:

 • arra az időre, amíg ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát, mert Ön vitatja azt;
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha Ön a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • már nincs szükségünk az Ön személyes adatára, de Ön igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, amíg megvizsgáljuk a tiltakozási kérelmet.

A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés teljesítése (lásd az egyes adatkezelési tájékoztatókat), és elektronikus adatkezelés történik, Ön kérheti, hogy ezeket a személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha ennek technikai feltételei adottak, kérheti az adat közvetlen továbbítását is a másik adatkezelő részére.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha annak jogalapja az X-SIGHT Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke (lásd az egyes adatkezelési tájékoztatókat). Ha ez a jogos érdek közvetlen üzletszerzési célon alapul, akkor tiltakozása esetén az adatkezelést mindenképpen megszüntetjük.

 

Ha egyéb jogos érdek alapján történik az adatkezelés, és Ön tiltakozik, az X-SIGHT Kft. megvizsgálja, hogy azok az okok és érdekek, melyek miatt az adatkezelésre szükség van, elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények érvényesítéséhez szükséges-e számunkra a személyes adat.

 

 1. A panasz benyújtásának joga

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan Ön panasszal élhet, melyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthat be
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Ön jogosult továbbá arra is, hogy igényét bírósági úton érvényesítse.

 

 1. Az Ön jogainak érvényesítése

A kérelmeket, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen megkeresést az alábbi elérhetőségeken lehet hozzánk eljuttatni:

X-SIGHT Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 183. földszint 7.

E-mail: info@x-sihght.hu

Az információkat elsősorban elektronikus úton, illetve írásban adjuk meg, az Ön által megadott elérhetőségre küldve.

 

Kérésére szóban is tájékoztatást adunk a személyes adatok kezeléséről. A személyes adatok védelme szükségessé teszi, hogy meggyőződjünk arról, valóban Öntől származik a kérelem. Ezért, ha olyan (elektronikus) címről érkezik az Ön nevében adatkezeléssel kapcsolatos kérelem, amelyet korábban nem adott meg nekünk, kérnünk kell a személyazonosságának valamely módon történő igazolását. Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – ha a kérelmező személyazonossága megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva Önt a meghozott intézkedésekről is (pl. az adat törléséről, helyesbítéséről).

 

A kérelem összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást adunk. Ha a kérelmet nem tudjuk teljesíteni, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük Önt, megjelölve a panasz benyújtása és a bírósági jogorvoslat lehetőségét is.

 

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre adott választ társaságunk ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem nyomán hozott helyesbítési, törlési, korlátozási intézkedésekről értesítjük mindazon címzetteket (harmadik személyeket, pl. adatfeldolgozókat), akikkel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Kérésére Önt értesítjük ezekről a harmadik személyekről, így Önnek már nem kell közvetlenül felvenni velük a kapcsolatot személyes adatai pontosítása, törlése iránt. Az érintetti kérelmeket nyilvántartjuk, rögzítve a kérelem beérkezésének időpontját, tárgyát, a kérelmező nevét, a kérelemre adott választ és a kért intézkedés végrehajtásának időpontját. A nyilvántartás célja, hogy a későbbi esetleges jogviták során a X-SIGHT Kft. birtokában legyen a szükséges bizonyítékoknak, jogalapja pedig az adatkezelő jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Az adatkezelés időtartama az intézkedés teljesítésétől/elutasításától számított 5 év. Amennyiben a kérelmet Ön olyan személyes adatával kapcsolatban terjesztette elő, mely a Microsoft Corporation (is) kezel (pl. Microsoft azonosítója, gyártói vizsgái), a kérelem teljesítéséről értesítjük a Microsoftot, illetve a teljesíthetőségre vonatkozó kétség esetén felvesszük vele a kapcsolatot. Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az érintettek jogaira nézve, haladéktalanul tájékoztatást adunk részükre az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató útján.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) is lehet fordulni.

 

 1. Hatályba lépés

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató jelen verziója 2020. május 1. napján lép hatályba. Jelen Tájékoztatót az adatkezelő egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

 

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Leendő ügyfelünk”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is;

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely Cégünk nevében személyes adatokat kezel. Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (ügyvezető, irodavezető, rendezvény-koordinátor, üzemvezető, recepciós) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja: https://www.mongouse.hu/

Az Adatfeldolgozó által végzett technikai művelet: tárhely- és domain szolgáltatás.

A személyes adatok tárolását végző harmadik fél, mint Adatfeldolgozó adatai:
Az Adatfeldolgozó megnevezése: Mongouse Computer Kft.
Az Adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 183.
Az Adatfeldolgozó telefonszáma: (+36 1) 464-5856
Az Adatfeldolgozó e-mail címe: info@it.mongouse.hu

Bevásárlókosár
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0