Általános Szerződési Feltételek

X-SIGHT Kft.

 1. Általános Információk, Definíciók

Az X-SIGHT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.; cégjegyzékszám:         01-09-931124; a továbbiakban: „X-SIGHT Kft.”) X-SIGHT Kft. néven külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat az előfizetőknek a www.x-sight.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), vagy az X-SIGHT Kft által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az X-SIGHT Kft. és Ön, mint természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Szerződésre (fogalommeghatározás lásd lent) nézve irányadók. A Szerződést, természetes személy felhasználó esetén, kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek, míg jogi személy Felhasználó esetén, kizárólag saját joga szerint, megfelelően bejegyzett gazdasági társaság köthet Szerződést. Jogi személy Felhasználó esetén, a jogi személy nevében Szerződést kizárólag cégképviseleti joggal rendelkező természetes személy köthet. A cégképviseleti jog fennálltát az X-SIGHT Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni, ezért a Felhasználó nevében regisztráló személy kizárólagos felelősségébe tartozik, bármely a cégképviseleti jog hiánya miatt felmerült kár megtérítése. A jelen ÁSZF az X-SIGHT Kft. -re és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A Felhasználó és az X-SIGHT Kft. között irányadó szerződést a megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”). A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szerződés feltételeit. Az X-SIGHT Kft. jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződés, vagy bármely korábban megkötött Szerződés feltételeit. Az X-SIGHT Kft. a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő Szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek haladéktalanul tegyen eleget, vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását.

A mindenkor érvényes ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat elérhetők a Weboldalon.

 1. Tartalomszolgáltatás

1.1 A Szolgáltatás X-SIGHT Kft. -tól történő megrendelését követően, az X-SIGHT Kft. a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A Szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, ha a Felhasználó sikeresen kiegyenlíti a Szolgáltatás ellenértékét. A Felhasználó jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

 

1.2 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) az X-SIGHT Kft. tárolja.

 1. A szolgáltatás tartalma

2.1 Terület:

2.1.1. A Szolgáltatást elsősorban Magyarország területén (a továbbiakban: „Terület”) lehet igénybe venni, ugyanakkor a Felhasználók akkor is igénybe vehetik ideiglenes jelleggel a Szolgáltatást, amikor az Európai Gazdasági Térség (A továbbiakban „EGT„) tagállamaiban utaznak, összhangban az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 Rendeletével.

2.2 Tartalom

2.2.1 A Szolgáltatás a X-SIGHT Kft.  által saját belátása szerint időről-időre műsorra tűzött videókat, a videókhoz tartozó esetleges teszteket, kvízeket, online kézikönyveket, webináriumokat kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazza. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon adott időben megtalálható meghatározott tartalomhoz való hozzáférésre, a megrendelt Szolgáltatásnak megfelelő mértékben, ideig és tartalommal.

2.2.2.A Szolgáltatás és annak tartalma, a későbbiekben bármikor cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

2.2.3. Az X-SIGHT Kft. jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni. A különböző szolgáltatási csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően, előfizethet bármelyik csomagra, vagy minden Szolgáltatásra.

2.2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a videók tartalmát képező tananyagok, előadások tartalma kizárólag az adott videóban megjelenő személy személyes véleménye az X-SIGHT Kft. a közzétett videókban elhangzó tények, vélemények megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, tudományos megalapozottságáért felelősséget nem vállal. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorban szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a műsorban megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – az  X-SIGHT Kft.  a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Közreműködő, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

2.3 Előfizetés, számlázás

 

2.3.1. A Felhasználó a meghatározott díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás teljes tartalmára vagy a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előfizetésnek megfelelő szolgáltatás, oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

2.3.2 A Felhasználó a Weboldalon meghatározott díj ellenében ajándékozhatja a Szolgáltatás kiválasztott csomagját vagy, amennyiben elérhető a teljes tartalmát, és hozzáférést biztosíthat egy általa kiválasztott harmadik személy részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megtagadására, illetve az ajándék visszakövetelésére irányuló jogát az X-SIGHT Kft. -vel szemben nem gyakorolhatja, az kizárólag a megajándékozott harmadik személlyel szemben illeti meg. A megajándékozott az ajándék elfogadásával maga is Felhasználóvá válik. Az ajándék elfogadásának minősül, amennyiben a megajándékozott belép a Weboldalra létrehozott profilján keresztül. A megajándékozottnak első belépéskor el kell fogadnia az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezésit.

2.3.3. Az X-SIGHT Kft. időről időre, saját belátása szerint, a Weboldalon kedvezményeket biztosíthat a Felhasználók részére. Az X-SIGHT Kft. egyéni döntése alapján a kedvezmények igénybevételének lehetőségét meghatározott feltételekhez, időkorláthoz kötheti.

2.3.4. A Szolgáltatások, a Weboldalon meghatározott árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA összegét. A számlán minden előfizetés esetében feltüntetésre kerül a Szolgáltatás díja, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az X-SIGHT Kft. – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki az előfizetésnek megfelelő Szolgáltatásról. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az X-SIGHT Kft. nem kötelezhető új számla kiállítására. Az X-SIGHT Kft. a Szolgáltatásról szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.

2.4. Amennyiben a szolgáltatást bankkártyás fizetéssel vásárolja meg

Természetes személy Felhasználó tudomásul veszi, hogy az X-SIGHT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.; cégjegyzékszám: 01-09-931124) adatkezelő által a www.x-sight.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon (részletesebben lásd a 4. bekezdésben) amihez jelen ÁSZF-ben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. bekezdésben), és a jelen ÁSZF szerinti díjat kell fizetni (részletesebben lásd a 6. bekezdésben). Ezenkívül bizonyos műszaki biztonsági intézkedéseknek is meg kell felelnie, amelyek a Szolgáltatás engedély nélküli felhasználásának – pl. másolás, az EGT-n kívüli felhasználás vagy a Szolgáltatásban biztosított tartalom terjesztése – megakadályozása érdekében kerültek foganatosításra.

 1. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

 

4.1 A felhasználói fiók regisztrációja a Területről kezdeményezhető a Weboldalon.

4.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. Felhasználó szavatol továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

4.3 A regisztráció során a természetes személy Felhasználó köteles megadni az e-mail címét, jelszavát (a továbbiakban: „Belépési Adatok”). A Felhasználó Belépési Adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja – ide nem értve azon természetes személyeket, akiknek a jogi személy Felhasználó hozzáférést biztosít, jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A Felhasználó köteles a Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem használhatja más felhasználó fiókját, illetve saját fiókját más személy használatába nem adhatja– ide nem értve azon természetes személyeket, akiknek a jogi személy Felhasználó hozzáférést biztosít, jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően

. A Felhasználó köteles:

 1. jelezni az X-SIGHT Kft. számára, amennyiben bármilyen arra utaló jelet tapasztal, hogy fiókját más személy használja, valamint
 2. biztosítani, hogy a Szolgáltatás igénybevételét követően, minden esetben kijelentkezik a fiókjából.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy X-SIGHT Kft. nem tartozik felelősséggel, a jelen szakaszban foglaltak Felhasználó általi megszegésből eredő károk tekintetében.

4.4 Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési Adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről késedelem nélkül értesíteni aZ X-SIGHT Kft. -t és a felhasználói jelszót haladéktalanul módosítani. Ha az X-SIGHT Kft. indokoltan feltételezi, hogy a Belépési Adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor az X-SIGHT Kft. jogosult a Szerződést, a 12.4 (c) pont alapján azonnali hatállyal felmondani.

4.5 A Felhasználó jogosult, bármely időpontban a regisztrált felhasználói fiókját törölni, a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett. A Felhasználó regisztrált felhasználói fiókjának törlésére vonatkozó jogát, az X-SIGHT Kft. jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldött e-mail üzenet útján gyakorolhatja. Az X-SIGHT Kft. a törlésre vonatkozó kérelemnek 8 munkanapon belül eleget tesz.

 1. Eszközök, technikai igénybevétel szabályai

5.1 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

5.2 Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan az X-SIGHT Kft. -nek fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybevételéhez. Az X-SIGHT Kft. a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. Az X-SIGHT Kft. nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért, illetve az ilyen szoftverek által okozott bármely kárért.

5.3 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internet csatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Területen belül hol (lásd a fenti 2.1 pontot) veszi igénybe a Szolgáltatást.

5.4 Az X-SIGHT Kft. megállapíthat szabályokat arra vonatkozólag, hogy a Felhasználó milyen gyakran módosíthatja a jóváhagyott eszközöket. A fenti szabályokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

5.5 Az X-SIGHT Kft. a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel, vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az X-SIGHT Kft. érdekkörén kívül esnek.

5.6 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy időben kizárólag egy IP címről veheti igénybe a szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az X-SIGHT Kft. azt érzékeli, hogy a Szolgáltatást egy előfizetés keretében, egy időben, több IP címről veszik igénybe, úgy a Szolgáltatás nyújtását bármely, vagy az összes IP cím tekintetében felfüggesztheti, illetve egyedi mérlegelése alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 1. Díjak és fizetés

6.1 A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés feltételeinek megfelelően szükséges megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

6.2 A díjat a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni, egy összegben, ennek érdekében a Felhasználó bankkártyás fizetéshez alkalmazott felületre történő átirányítást követően, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően, köteles megadni, bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a kártyatulajdonos nevét.

A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Weboldalon meghatározott díj megfizetésre kerül.

6.3 A Felhasználó a díjat az X-SIGHT Kft. által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti.

6.4 A Felhasználónak módjában áll az ismétlődő fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) lehetőségét választani, mely alapján kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben -vagy a csoportos díjbeszedés, illetve bankkártyás fizetés esetén hosszabbító ajánlat nélkül is -kiegyenlítésre kerül (az ezt az időszakot követőbefizetés új Előfizetésnek minősül). Az Ismétlődő fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően az X-SIGHT Kft. honlapján kezdeményezett későbbi66 fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül az X-SIGHT Kft. által kezdeményezve történjenek. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az X-SIGHT Kft. sem a SimplePay nem fér hozzá.

6.5 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, az X-SIGHT Kft. a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb 1 alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével. Amennyiben a díj beszedése meghiúsul, úgy a Szerződés nem jött létre.

 

 1. Tiltott felhasználások

7.1  A természetes személy Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe. A jogi személy Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó által kijelölt természetes személyek személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe, a jogi személy Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik az általa felhasználásra kijelölt természetes személyek felhasználása tekintetében. A jogi személy által felhasználásra kijelölt természetes személyek felhasználással kapcsolatos minden tevékenységem, a Felhasználó tevékenységének minősül. A Felhasználó, illetve a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személyek nem tehetik különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhetnek, segíthetnek vagy kérhetnek fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

 1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 3. a Szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;
 4. a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 5. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
 6. a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

 

7.2 A Szolgáltatást csak az EGT-n belül lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást az EGT-n kívül, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

7.3 A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján az X-SIGHT Kft. a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 12. pontot).

 

 1. Kiskorúak

8.1 Szolgáltatáson belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

8.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

 1. Módosítások és változtatások

9.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az X-SIGHT Kft. jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat (kivétel a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében).

9.2 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az X-SIGHT Kft. jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A X-SIGHT Kft. köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.3 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az X-SIGHT Kft. jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében elvégzett módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Az X-SIGHT Kft. köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.4 A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

 

 1. Elállási jog elvesztése

10.1 A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően, kéri az X-SIGHT Kft.-t, hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

10.2 A fogyasztónak minősülő Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően, nem gyakorolhatja, a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát, a Szolgáltatás, mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében.

 

 1. Ügyfelek tájékoztatása

11.1 Az X-SIGHT Kft. e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

11.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának. Az X-SIGHT Kft. tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

 

 1. A Szerződés időtartama és megszűnése

12.1 A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés a Szolgáltatásra vonatkozó meghatározott előfizetési időszakra jön létre. Felmondás esetén a megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre.

12.2 Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles az X-SIGHT Kft.-t e-mailben, postai levélben vagy – ha az X-SIGHT Kft. biztosít ilyen alternatívát – a Weboldalon keresztül értesíteni (elérhetőség itt https://x-sight.hu/kapcsolat). Ha a Felhasználó az elfőzetését felmondja, az X-SIGHT Kft. visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak a Szerződés megszűnéséről. Ha az X-SIGHT Kft. kívánja felmondani a Szerződést, az X-SIGHT Kft. az e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót.

12.3 A díjak vagy az ÁSZF módosítása esetén a felmondási jog a 9. pont rendelkezései szerint gyakorolható.

12.4 Az X-SIGHT Kft. jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, bármelyik alábbi esetben:

 

 1. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy
 2. indokoltan feltételezhető, hogy a jogi személy Felhasználó nevében nem cégjegyzésre jogosult személy járt el a Szerződés megkötése során;
 3. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a megengedettnél több eszközön vette igénybe a Szolgáltatást; vagy
 4. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF 7.1. pontjának a) – f) pontjaiban meghatározott tiltott felhasználást hajtott végre, azt megkísérelte illetve ilyen tevékenységben közreműködött; vagy
 5. a Felhasználó jogaival visszaél; vagy
 6. a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;
 7. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást más, jogosulatlan személy számára elérhetővé tette; vagy
 8. a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

 

 1. Szellemi tulajdonjogok

13.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A Weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos az X-SIGHT Kft.

 

13.2 Az X-SIGHT Kft. nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az X-SIGHT Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

13.3 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. Az X-SIGHT Kft.-vel megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

13.4 Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik az X-SIGHT Kft. képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

 

 1. Biztosíték

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

14.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 12. pontot).

 

 1. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

15.1 A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell az X-SIGHT Kft.-nek. az X-SIGHT Kft. a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek az X-SIGHT Kft. érdekkörén kívül esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 5.6 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major az X-SIGHT Kft. érdekkörén kívül eső ok.

15.2 A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az X-SIGHT Kft. a felelős a 15.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. Az X-SIGHT Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, hogyha tervezett karbantartásra kerülne sor.

 

 1. Kártérítési kötelezettség

 

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az X-SIGHT Kft.-nek, annak kapcsolt vállalkozásainak, munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó, vagy a jogi személy Felhasználó által felhasználásra kijelölt természetes személy megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

 1. Átruházás

17.1 Az X-SIGHT Kft. a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, és kötelezettségeit bármely az X-SIGHT Kft. vállalatcsoporthoz tartozó vállalatra, vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől ésszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. X-SIGHT Kft. a Szerződésből eredő követeléseit jogosult átruházni, bármely harmadik személyre.

17.2 A Felhasználó kizárólag az X-SIGHT Kft. előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

 

 1. A Weboldalon található internetes hivatkozások

 

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. Az X-SIGHT Kft.-nek az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a X-SIGHT Kft. szolgáltatásainak egy része kizárólag harmadik felek által működtetett weboldalak útján érhető el. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

 1. Elállás, felmondás

 

3.1 Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a X-SIGHT Kft.  oldalán üzemeltett webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a X-SIGHT Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

 1. Felelősség korlátozása:

 

5.1 Az X-SIGHT Kft. megtesz mindent azért, hogy az X-SIGHT Kft. oldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1,-Ft.-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. Az esetlegesen előforduló hibákért az X-SIGHT Kft. felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

5.2 Az X-SIGHT Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon az X-SIGHT Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le.

– Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 1. Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

 

III. Záró rendelkezések

 1. Joglemondás kizárása

Ha az X-SIGHT Kft. nem követeli, a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti az X-SIGHT Kft.-nek a Szerződésben biztosított jogait.

 1. Panasz és viták

2.1 Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, úgy a 21. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az X-SIGHT Kft.-vel.

2.2 A Felhasználó és az X-SIGHT Kft. a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

2.3 A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

2.4 Az írásbeli panaszt az X-SIGHT Kft. – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az X-SIGHT Kft. indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a X-SIGHT Kft. tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

2.5 Amennyiben az X-SIGHT Kft. és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

2.5.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

2.5.2 Bírósági eljárás:

A Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

2.5.3 Békéltető Testülethez fordulás:

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/. A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt tájékozódhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

2.5.4 Online vitarendezés:

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

2.5.5 NMHH panasz:

A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz nyújthatja be, az alábbi címen: 1525. Pf. 75. (további információ: )

 

 1. Elérhetőségek

Az X-SIGHT Kft.-t az alábbi címen lehet elérni:

X-SIGHT Korlátolt Felelősségű Társaság

 • cím:                         1117 Budapest, Budafoki út 183. fsz. 7.
 • e-mail cím:              info@x-sight.hu
 • telefonszám:                 06-1-464-5223

 

Budapest, 2021.12.20

Bevásárlókosár
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0